SAMARBETE

GJ & Son AB, som har uppdraget att tömma enskilda avlopp i Ulricehamns Kommun i samarbete med Ulricehamns Energi

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor kring tömning mm är du välkommen att kontakta GJ & Son på:

Telefon: 0321-68 51 00
E-post: info@gjsonab.se

 

RÅD & REGLER FÖR TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP

FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

I Ulricehamns kommun är det GJ & Son AB som ansvarar för att tömma enskilda avlopp. På denna sida får du reda på hur vi tillsammans säkerställer god arbetsmiljö för deras chaufförer. Råden är enligt arbetsmiljöverkets regler och riktade satsningar pågår också i övriga Sverige.

VI VILL MINSKA TUNGA LYFT

En bättre arbetsmiljö får vi främst genom att arbeta bort de tunga lyft som krävs vid långa slangdragningar och tunga brunnslock. För chauffören innebär dessa arbetsmoment hög belastning, vilket kan leda till arbetsskador.

ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA

En insats som vi gör för att förbättra arbetsmiljön är att vi nu utför slamtömning med dubbelbemanning. Det innebär många vinster; dels halveras den vikt som personalen dagligen lyfter och dels ökar säkerheten vid backning betydligt då man kan ha två ögon till ute bakom lastbilen. Risker för bland annat klämskador och drunkningsolyckor minskas också. Dessutom finns tid för rådgivning och möjlighet att förbättra slamavskiljarna t ex med T-rör för att minska slamflykt.

VEM GÖR VAD?

 

DU SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE

Ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska. Det innebär t ex regelbunden slamtömning, att anläggningen inte förorenas och att den underhålls. Du ansvarar också för att råden följs så att slamtömningen av din anläggning ska kunna ske på ett säkert, arbetsmiljö- och miljömässigt bra sätt.

GJ & SON

Har, på uppdrag av Ulricehamns Energi AB, ansvar för att tömma enskilda avlopp. GJ & Son arbetar också rådgivande, så att vi tillsammans får tömning och avvattning att fungera så bra som möjligt.

Det är chaufförerna som tar ansvar och gör bedömningen var och hur det är möjligt att tömma och om kraven uppfylls. Om vi har några tips till dig eller om vi upptäcker några brister så lämnar vi information till dig med hjälp av en så kallad galge som vi hänger på din entrédörr.

ARBETSMILJÖVERKET

Ansvarar för att ta fram regler för hur slamchaufförernas arbetsmiljö skall se ut. Det innebär bland annat krav på säker väg till anläggningen, minimering av slangdragning och att få bort tunga lock.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN I ULRICEHAMN

Ansvarar för tillsyn och prövningar av avloppsanläggningar, med syfte att upprätthålla en god standard på dessa.

KONTAKTA ALLTID MILJÖENHETEN I ULRICEHAMN OM DU BEHÖVER ÅTGÄRDA ELLER FÖRBÄTTRA DIN ANLÄGGNING.

FÖLJANDE REGLER GÄLLER FÖR DIN ANLÄGGNING

BILVÄG

Bilväg fram till uppställningsplats för tömning skall vara trafiksäkert utformad:

  • Skall ha fri höjd på 4,7 meter
  • Skall vara minst 3,5 meter bred
  • Skall ha en bärighet på minst 28 ton
  • Skall ha fri sikt och möjlighet för slambilen att vända

För att slamtömning skall kunna utföras med god arbetsmiljö bör avståndet mellan fordonets uppställningsplats och slamavskiljarens/ tankens anslutningspunkt vara upp till 15 meter. Vid ev ytterligare slangdragning, som medför mycket hög belastning för chauffören, tas extra avgift ut.

BRUNNSLOCK

Brunnslock ska ha handtag och får inte väga mer än 15 kg. Om locket kan dras åt sidan gäller 35 kg. Byt ut lock som är för tunga. Sök på internet efter lätta lock eller mejla info@gjsonab.se för ytterligare information. Timavgift tas ut om locket  är för tungt, belamrat, fastfruset samt om växtlighet behöver tas bort.

SLAMKVALITET

Alla slamavskiljare ska avvattnas* på plats. Om det inte går på grund av till exempel slammets kvalitet, otillräcklig skötsel av anläggningen eller dylikt så kommer avgift tas ut enligt en högre taxa, den för slutna tankar.

*MILJÖVÄNLIG AVVATTNINGSTEKNIK

Vi använder oss av miljövänlig avvattningsteknik när vi tömmer din slamavskiljare.  En avvattningsbil fungerar som ett mobilt reningsverk, som suger upp och avvattnar slammet direkt vid avloppsanläggningen. Vattnet syresätts och tappas tillbaka i slamavskiljaren. En stor fördel med den här tekniken är att de viktiga mikroorganismerna som renar vattnet och håller den biologiska processen igång återförs. För kunden innebär det att funktionen förbättras. Dessutom belastas närmiljön inte lika mycket, eftersom både utsläpp från dåligt fungerande slamavskiljare samt transporter minskar betydligt. Med ny teknik kan vi också avskilja det avfall som inte får slängas i avloppet (t.ex. våtservetter, tops, tamponger) från slammet. Vi får på så sätt ett ”renare” slam.

TÖMNING – OLIKA TYPER AV ENSKILT AVLOPP

SLAMAVSKILJARE

En slamavskiljare används för både WC och BDT* och kan bestå av 1, 2 eller 3 kammare som ska slamtömmas. Anläggningen töms normalt minst en gång per år enligt områdesindelning**. På grund av väder och andra omständigheter kan viss förskjutning förekomma i schemat. Anläggningen kan behöva tömmas oftare beroende på belastning. Det slamavskilda vattnet renas sedan oftast i en markbädd/infiltration.

*BDT = bad, disk och tvätt
**För områdesindelning besök www.gjsonab.se

SLUTEN TANK

Det är ett slutet system där avloppsvattnet från toaletten samlas. Anläggningen töms oftast och bäst efter ett förutbestämt schema som vi kommer fram till tillsammans – för att säkerställa bästa driften, men också för att minska transporterna.

EXTRA TÖMNING

Vid tömning utöver detta behöver du själv som kund kontakta GJ & Son AB.

Telefon: 0321-68 51 00
Hemsida: www.gjsonab.se

Tilläggsavgift tas ut vid utryckning inom 24 timmar 1250 kr, inom tre arbetsdagar 625 kronor (2021 års taxa).

PRINCIPSKISS ÖVER INFILTRATIONSANLÄGGNING

Principskiss

SÅ SKÖTER DU DIN ANLÄGGNING

DRIFT & UNDERHÅLL

Din anläggning fungerar bättre och håller längre om den sköts rätt. I infiltrations- /markbädden, som är sista delen i avloppsanläggningen, så sker själva reningen bland annat med hjälp av bakterier. Slamavskiljaren ska därför tömmas regelbundet för att förhindra igensättning och förkortad livslängd. Slamavskiljaren har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slam hinner sjunka och att vatten med så lite partiklar som möjligt, i jämn takt rinner ut i infiltrationen.

ÖPPNA OCH TITTA

Öppna din slamavskiljare och titta ner! Kontrollera så att utgående T-rör finns och är helt. Om det finns slam i den sista kammaren kan slamavskiljaren vara överbelastad, kontakta i så fall GJ & Son AB och justera ditt tömningsintervall. Om mellanväggarna är smutsiga/fuktiga eller om vattennivån är högre än utloppsröret så har infiltrationen troligen satts igen. Rening försämras också av t ex kemikalier och fett, så förorena inte din anläggning. En igensatt infiltration kan orsaka problem även inne i huset.

TÄNK PÅ ATT…

Återfylla din slamavskiljare med vatten efter tömning för att den ska fungera som det är tänkt. Kontrollera om möjligt att ventilationen av din anläggning fungerar som den ska för en god syretillförsel. Belasta inte din anläggning med ovidkommande vatten från tak-/dränvatten, vatten från badtunnor eller backspolning av vattenfilter. Använd inte markyta för infiltration för parkeringsplats, hästhage eller dylikt (för att förhindra packning av marken och igensättning).

Slamavskiljare regler

NÄR DET ÄR DAGS FÖR TÖMNING

Vill du veta när det är dags för tömning? På www.gjsonab.se kan du löpande följa vart de är och tömmer just nu. Du kan också se preliminärt datum för nästa områdes tömning.

 

ÅTKOMLIG & VÄL SYNLIG

Håll din slamavskiljare/tank väl synlig och åtkomlig för tömning. Om lock/manlucka inte är väl synlig ska denna markeras med pinne, vimpel eller liknande. Locket får inte heller vara övertäckt på något sätt. Tänk på att slamavskiljaren måste vara fri från buskar och grenar.

FRAMKOMLIG VÄG

Vägen skall vara framkomlig med stenfri körbana, utan hinder,  med en bredd av 3,5 meter. Körbanan skall vara fri från grenar, buskar eller andra hinder.

Återvändsgata
Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.

VÄGBOM ELLER ANDRA HINDER?

Hinder för slangdragning ska vara undanröjda. Vid eventuell vägbom får  endast kodlås användas. Koden meddelas till GJ & Son AB.

DETTA GÄLLER VINTERTID

Märk ut din anläggning som göms i snön med en pinne eller liknande. Se till att skotta rent runt slamavsikljarna. Tänk även på att ploga och sanda så vi kan komma fram till dig på ett säkert sätt. Du som har plastlock bör även provöppna locket innan vi kommer. Dessa kan tyvärr vara fastfrusna och går då sönder lätt.

VAR RÄDD OM DITT AVLOPP

Spola enbart ned kiss, bajs och toalettpapper i ditt toalettavlopp. Allt annat som tops, våtservetter, kemikalier och mediciner påverkar slammet och reningen negativt. Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom fettet stelnar i avloppet och orsakar stopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper och släng det i påsen för brännbart.

SPOLA ALDRIG NER

Kemikalier och mediciner, eftersom de inte kan brytas ner i infiltrationen. Den biologiska reningsprocessen förstörs och vattnet rinner, orenat, ut i  grundvatten eller vattendrag. Lämna i stället kemikalier på Återvinningscentralen Övreskog och mediciner till Apoteket.

SPOLA ALDRIG NER

Tops, tamponger, bindor, kondomer, tvättservetter och blöjor eller annat som kan orsaka stopp och skada anläggningen. Lägg istället tops och liknande i soppåsen för brännbart.

SPOLA ALDRIG NER

Cigarettfimpar och snus – de innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna. Var noga med att lägga cigaretter och snus i påsen för brännbart.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM MILJÖN

Vi har avloppsanläggningar för att, så långt som det är möjligt, skydda miljön från mänsklig påverkan. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena din och grannarnas vattentäkter och dessutom ge störande lukter. Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar till igenväxning av sjöar och vattendrag. Nedspolning av kemikalier och mediciner samt överdosering av tvätt- och diskmedel är också problem som belastar miljön. För att ytterligare minska din miljöpåverkan kan du välja tvättmedel som är miljömärkta och fosfatfria.
 

KOSTNADER & FAKTURERING

AVGIFTER

Tömning faktureras enligt avfallstaxan, fastställd av Ulricehamns kommun. Taxan  är volymbaserad och skiljer sig för slamavskiljare och slutna tankar. Du debiteras tilläggsavgift om det krävs slangdragning mer än 30 meter, om det finns mer än en slamavskiljare, om locket är problematiskt samt om utryckning måste ske inom 24 timmar eller tre arbetsdagar. Om det inte går att avvattna slamavskiljaren på grund av slammets kvalitet, och en totaltömning därför krävs, kommer tömningen faktureras enligt taxan för slutna tankar.


VID AKUT TÖMNING

Vid beställning för tömning inom 24 h på vardagar debiteras tilläggsavgift på 1250 kr, inom 3 arbetsdagar debiteras 625 kr (2021 års taxa).

TILLSAMMANS FÖR ULRICEHAMN