Fråga 1

Kan jag vara säker på att ni tömmer min brunn riktigt?

Svar:

Vi tömmer er brunn riktigt, vi t.o.m. spolar den ren. Det som skiljer den nya metoden från en s.k. vanlig slamtömning är att vi återför vätskefasen till brunnen. Vi tar alltså bara med oss slammet. Vätskefasen som skickas tillbaka i brunnen innerhåller viktiga mikroorganismer, som bidrar till en bättre funktion och en renare miljö.

Fråga 2:

Kan ni tömma vår brunn helt så att vår infiltration får vila sig?

 Svar:

Det är inte bara i brunnen som det finns en mikroflora som står för nedbrytningen och rening av ert avlopp. Även i infiltrationen finns s.k. marklevande mikroorganismer som ytterligare renar det vatten som kommer från er brunn innan det når grundvattnet (för t. ex. er dricksvattenbrunn). Om er brunn töms helt får dessa marklevande mikroorganismer inte någon ”mat” på 3-8 dagar och då dör de.

Det kan ta lång tid att återskapa mikrofloran. Därför ger en jämn vattenström från er brunn ett renare vatten och en betydligt längre livslängd på er infiltrationsanläggning.

Fråga 3:

Vi har hört att ni häller på vatten så att vi kan få översvämning – stämmer det?

Svar:

När vi kommer till er brunn börjar vi med att tömma den helt på sitt innehåll. Inne i vår avvattningsbil avskiljs sedan slammet från vätskefasen.

När brunnen är helt tömd, börjar vi återfylla brunnen igen med ert vatten. Vi fyller alltså inte tillbaka mer vatten än det vi tar upp.